KCN - Nhà Máy

Previous
Next

Nhà Máy Thép Hoà Hiệp - KCN Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

Name:Hoa Hiep Factory
Location:Dong Nai Provine - Viet Nam
Investor:Hoa Hiep Joint Stock Company
Scale:20.000 m2
Scope:Landscape design
Year:2013

DỰ ÁN KHÁC