Thể loại khác

Previous
Next

Trung Tâm Hành Chính Tỉnh Ninh Thuận

Name:Ninh Thuan Public Administration
Location:Ninh Thuan Province
Investor:Ninh Thuan Government
Scale:120.000 m2
Scope:Landscape design
Year:2013

DỰ ÁN KHÁC